Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang: Các Điều Kiện và Quy Trình

Hãy Đăng Ký Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang Ngay Hôm Nay!

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để cải thiện năng lực xây dựng công ty của mình tại An Giang, thì hãy đăng ký chứng chỉ năng lực xây dựng công ty tại An Giang ngay hôm nay! Chứng chỉ này sẽ giúp bạn cải thiện năng lực xây dựng công ty của mình và đảm bảo rằng bạn đã đạt được các tiêu chuẩn của An Giang. Để đăng ký chứng chỉ này, bạn cần phải tuân thủ các điều kiện và quy trình được quy định.

Giới thiệu

Chứng chỉ năng lực xây dựng công ty tại An Giang là một quy trình pháp lý cần thiết để các công ty có thể đăng ký hoạt động tại An Giang. Quy trình này bao gồm các điều kiện và quy trình mà các công ty cần tuân thủ để đăng ký thành công. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các điều kiện và quy trình cần thiết để các công ty có thể đăng ký hoạt động tại An Giang và có chứng chỉ năng lực xây dựng công ty.

Quy định về Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang

 • Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13.
 • Căn cứ nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính Phủ quy định về việc cấp chứng chỉ cho các cá nhân, tổ chức, công ty và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Căn cứ chương IV mục 2 nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.
 • Căn cứ điều 1 nghị định 42/2016/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi và bổ sung nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức và cá nhân.
 • Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng.

Quy định về Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang

Để đảm bảo rằng các công ty xây dựng tại An Giang đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo an toàn, An Giang đã ban hành Quy định về Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty tại An Giang (Quy định này).

Mục đích của Quy định này là để xác định các yêu cầu về chứng chỉ năng lực xây dựng công ty của các công ty xây dựng tại An Giang.

Quy định này áp dụng đến các công ty xây dựng tại An Giang, bao gồm cả các công ty có văn phòng đại diện tại An Giang.

Để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng công ty, các công ty xây dựng phải đạt các yêu cầu sau:

1. Phải có một quy trình quản lý chất lượng được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

2. Phải có một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

3. Phải có một hệ thống quản lý tài nguyên được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

4. Phải có một hệ thống quản lý của công ty được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

5. Phải có một hệ thống quản lý rủi ro được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

6. Phải có một hệ thống quản lý nhân sự được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

7. Phải có một hệ thống quản lý dự án được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

8. Phải có một hệ thống quản lý vật tư được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

9. Phải có một hệ thống quản lý tài chính được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

10. Phải có một hệ thống quản lý bảo trì được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

11. Phải có một hệ thống quản lý của công ty được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

12. Phải có một hệ thống quản lý của công ty được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

13. Phải có một hệ thống quản lý về môi trường được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

14. Phải có một hệ thống quản lý về tài nguyên thiên nhiên được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam..

15. Phải có một hệ thống quản lý về bảo vệ môi trường được xây dựng và thực hiện theo các tiêu chuẩn việt nam.

Hotline : 0395859721

Quy trình để được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang

Quy trình để được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang

Để được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty tại An Giang, các doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty tại An Giang.

Bước 2: Cung cấp tài liệu. Doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền, bao gồm: giấy phép đăng ký kinh doanh, bản đồ địa lý, bản đồ tổng quan về dự án, bản đồ chi tiết về dự án, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ cấu trúc của dự án, và các tài liệu khác cần thiết.

Bước 3: Thực hiện xét duyệt. Sau khi nhận được tài liệu, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện xét duyệt và đánh giá về năng lực xây dựng của doanh nghiệp.

Bước 4: Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng. Sau khi xét duyệt và đánh giá, nếu doanh nghiệp đạt đủ các tiêu chuẩn, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng cho doanh nghiệp.

Yêu cầu về tài chính và năng lực của công ty để được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang

Để được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty tại An Giang, các công ty cần phải đáp ứng những yêu cầu về tài chính và năng lực của họ.

Đối với tài chính, các công ty cần phải có tối thiểu một khoản vốn điều lệ của 500 triệu đồng. Ngoài ra, các công ty cũng cần có tài sản và vốn đầu tư tối thiểu của 500 triệu đồng.

Đối với năng lực, các công ty cần phải có một số điều kiện như sau:

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có chứng chỉ xây dựng hoặc tương đương.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về xây dựng hoặc tương đương.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có chứng chỉ về quản lý an toàn và bảo vệ môi trường.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có chứng chỉ về quản lý chất lượng xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có chứng chỉ về quản lý an toàn và bảo vệ môi trường.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý dự án xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý dự án xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về kỹ thuật xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý dự án xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý tài chính xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý nhân sự xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý chất lượng xây dựng.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý an toàn và bảo vệ môi trường.

– Các công ty cần có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý dự án xây dựng.

Ngoài ra, các công ty cũng cần có các tài liệu liên quan đến các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường, quản lý chất lượng, quản lý tài chính, quản lý nhân sự và quản lý dự án xây dựng.

Những yêu cầu trên là những yêu cầu cần thiết để các công ty được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty tại An Giang.

Hotline : 0395859721

Quy định về việc giữ và cập nhật Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang

Điều lệ Quy định về việc giữ và cập nhật Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty tại An Giang

Mục lục

Điều 1: Giới thiệu

Điều 2: Định nghĩa

Điều 3: Quy định về việc giữ và cập nhật Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty

Điều 4: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi

Điều 5: Quy định về việc xử lý khi có sự vi phạm

Điều 6: Quy định về việc xử lý khi có sự phát hiện sai sót

Điều 7: Quy định về việc xử lý khi có sự không đạt yêu cầu

Điều 8: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về quy trình

Điều 9: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về nội dung

Điều 10: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về quy định

Điều 11: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về hồ sơ

Điều 12: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về hợp đồng

Điều 13: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về thời gian

Điều 14: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về địa điểm

Điều 15: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về điều kiện

Điều 16: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về phương thức

Điều 17: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về thủ tục

Điều 18: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về quy mô

Điều 19: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về nội dung

Điều 20: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về quy trình

Điều 21: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về quy định

Điều 22: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về hồ sơ

Điều 23: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về hợp đồng

Điều 24: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về thời gian

Điều 25: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về địa điểm

Điều 26: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về điều kiện

Điều 27: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về phương thức

Điều 28: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về thủ tục

Điều 29: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về quy mô

Điều 30: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về nội dung

Điều 31: Quy định về việc xử lý khi có sự thay đổi về quy trình

Hotline : 0395859721

Hồ sơ cần cung cấp để được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty Tại An Giang

Để được cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Công Ty tại An Giang, các đơn vị cần cung cấp các hồ sơ sau:

 1. Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 3. Các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu của các công trình đã hoàn thành.
 4. Chứng chỉ hành nghề và bằng đại học của các nhân sự chủ chốt.
 5. Bằng cấp và chứng chỉ của các nhân sự chuyên môn.

Hotline : 0395859721

Kết luận

Chứng chỉ năng lực xây dựng công ty tại An Giang là một quy trình quan trọng để đảm bảo rằng các công ty có thể thành công trong việc xây dựng công ty tại An Giang. Quy trình này bao gồm các điều kiện và quy trình cần thiết để đảm bảo rằng công ty được xây dựng và hoạt động theo các quy định pháp lý. Việc tuân thủ các điều kiện và quy trình này sẽ giúp các công ty tránh những rủi ro pháp lý và đảm bảo rằng công ty có thể thành công trong việc xây dựng và hoạt động tại An Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Hotline: 0329955475
032.9955.475